Политика за защита на личните данни на „СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ЗА ГЛОБАЛИЗЪМ И ГЕОПОЛИТИКА“

„Сдружение Институт за глобализъм и геополитика“, вписанo в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от
Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието, с ЕИК 206546766, със
седалище и адрес на управление в гр. София, ПК: 1278, ул. Оралица № 9, представлявано от
Леонард Леонардов Георгиев; e-mail: info@bhrh1dqy1c5ftfxi1643.cleaver.rocks, интернет страница:
https://bhrh1dqy1c5ftfxi1643.cleaver.rocks/, наричано по-нататък „СДРУЖЕНИЕТО“.
СДРУЖЕНИЕТО развива дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 37 от
ЗЮЛНЦ.

СДРУЖЕНИЕТО цели изграждане на активно, обединено от демократичните ценности,
отговорно и силно гражданско общество, насърчаване на гражданите да упражняват
ефективно своите демократични права и да търсят прозрачност и отчетност за работата на
държавните институции, подпомагане на правото на достойни доходи и работа за всеки,
защита на правото на гражданите за справедлива социална система, достъпни здравни грижи
и адекватно образование. Оказване на помощ и съдействие на пациентите, потребителите и
хората в неравностойно положение за защита на гражданските и човешки права,
допринасяне за утвърждаване стандартите за правата на човека, за толерантността,
равноправието, защита от дискриминация и за правовите ценности в гражданското общество
на Република България, за защита на обикновения човек срещу големите играчи и други.

За да постигне своята мисия СДРУЖЕНИЕТО подкрепя: организиране и участие в съвети,
комисии и други формати на постигане на целите на Сдружението, както и участие в публични
обществени обсъждания; изготвяне и внасяне на анализи, становища и възражения в рамките
на процедури по обществени обсъждания на проекти за промени или създаване на нови
нормативни актове, свързани с целите на Сдружението; организиране на собствени или
съвместни мероприятия за изнасяне на информация и доклади на теми, свързани с целите на
Сдружението, издаване на печатни материали, публикации в печатни и електронни издания,
медийни изяви; организиране на тематични кампании в подкрепа на каузи и инициативи,
свързани с целите на Сдружението; и други.

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection
Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент
относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на
личните данни на физическите лица от всички държави – членки на ЕС.
СДРУЖЕНИЕТО в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от
Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на
лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика има за цел да Ви запознае с начина, по който събираме, обработваме и
съхраняваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с
получаването на услуги и информация чрез нашия уеб сайт и чрез други средства и канали за
комуникация и кореспонденция като електронна поща, нашата Фейсбук страница, по
телефон.

I. Цели, средства за постигането на същите и обхват на Политиката за защита

на лични данни

Чл. 1. СДРУЖЕНИЕТО отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите
мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица с
настоящата политика. В съответствие с действащото европейско и национално
законодателство и добрите практики, СДРУЖЕНИЕТО прилага изискваните
организационни и технически мерки за защита на лични данни.

Чл. 2. СДРУЖЕНИЕТО с настоящата Политика за защита на личните данни цели да информира
заинтересованите лица за целите на обработка на лични данни, основанията за
обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните,
последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп,
коригиране, заличаване и възражение, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
и ЗЗЛД.

Чл. 3. Тази политика е приложима за всички проекти на Сдружението.

Чл. 4. Целите на Сдружението са:

 1. Изграждане на активно, обединено от демократичните ценности, отговорно и силно
  гражданско общество;
 2. Насърчаване на гражданите да упражняват ефективно своите демократични права и да
  търсят прозрачност и отчетност за работата на държавните институции;
 3. Подпомагане на правото на достойни доходи и работа за всеки;
 4. Защита на правото на гражданите за справедлива социална система, достъпни здравни
  грижи и адекватно образование. Оказване на помощ и съдействие на пациентите,
  потребителите и хората в неравностойно положение за защита на гражданските и
  човешки права;
 5. Допринасяне за утвърждаване стандартите за правата на човека, за толерантността,
  равноправието, защита от дискриминация и за правовите ценности в гражданското
  общество на Република България, за защита на обикновения човек срещу големите
  играчи;
 6. Подпомагане на гражданите при взаимодействието им с институции, доставчици на
  комунални услуги, естествени монополи и други субекти в господстващо положение;
 7. Подпомагане на работещите при нарушаване на техните права;
 8. Осъществяване и насърчаване на граждански контрол върху дейността на институциите
  като граждански коректив на действия и/или бездействия, които поставят в зависимост
  институциите от икономически и политически интереси в ущърб на обществото;
 9. Координиране усилията на гражданите за диалог с управляващите, отстояване
  интересите на гражданите при взаимоотношенията им с институциите на местната и
  централна власт.
 10. Насърчаване на участието на българските граждани извън страната и подкрепа на
  техния принос във всички сфери на националния живот като пълноценна част от
  българската нация, защита и подкрепа на активното им включване в обществено-
  политическия живот на страната;
 11. Осъществяване на граждански мониторинг върху дейността на изпълнителната,
  законодателната, местната власт, включително за провеждането на свободни, честни и
  демократични избори.
 12. Осигуряване на прозрачни правила за развитие на икономиката в България,
  справедлива икономическа среда на основата на равнопоставеност и свободна
  конкуренция, премахване на административната тежест, борба с господстващото
  положение на изкуствено създадените или естествени монополи.
 13. Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия, средния и семейния
  бизнес;
 14. Предприемане на инициативи за въвеждане на електронно правителство и
  всеобхватен електронен достъп до услугите, които предлагат държавната и общинските
  администрации;
 15. Отстояване върховенството на закона и справедливостта, включително чрез
  насърчаване на провеждането на съдебна реформа;
 16. Насърчаване на гражданите свободно да изразяват мнението си по значими за тях
  въпроси;
 17. Подкрепа на журналистите да търсят и получават информация и да изразяват свободно
  своите позиции и разследвания;
 18. Опазване на околната среда, защита на правото на гражданите да дишат чист въздух,
  да живеят в чиста среда, да имат достъп до чисти храна и вода, насърчаване на
  незамърсяващи производства, борба против презастрояването, бетонирането на
  крайбрежието, защитените зони, планините и природните паркове. Осъществяване на
  помощ на всички локални инициативни комитети и граждански обединения, борещи се за
  тези цели;
 19. Развиване на отношенията на партньорство с други неправителствени организации,
  които имат сродни на Сдружението цели и задачи;
 20. Участие в проекти, насочени към развитието и утвърждаването на гражданското
  общество и на отделни негови елементи, защита правата на човека, организиране на
  форуми и участие в такива, насочени към търсене на социална и законодателна подкрепа
  на целите на Сдружението;
 21. Осигуряване на информационно, консултантско и техническо обслужване на
  гражданите и гражданските организации с идеална цел в Република България както и на
  неправителствени организации за информация за възможностите за финансиране на
  проекти на гражданските организации;
 22. Популяризиране на дейността на членовете на сдружението в Република България и в

Чл. 5. Средства за постигане на целите са:

 1. Организиране и участие в съвети, комисии и други формати на постигане на целите на
  Сдружението, както и участие в публични обществени обсъждания;
 2. Изготвяне и внасяне на анализи, становища и възражения в рамките на процедури по
  обществени обсъждания на проекти за промени или създаване на нови нормативни
  актове, свързани с целите на Сдружението;
 3. Организиране на собствени или съвместни мероприятия за изнасяне на информация и
  доклади на теми, свързани с целите на Сдружението, издаване на печатни материали,
  публикации в печатни и електронни издания, медийни изяви;
 4. Организиране на тематични кампании в подкрепа на каузи и инициативи, свързани с
  целите на Сдружението;
 5. Оспорване на нормативни актове, които са свързани с дейността на Сдружението.
 6. Завеждане на колективни и други искове и обжалване на общи и индивидуални
  административни актове, свързани с целите на Сдружението;
 7. Създаване на мрежа от доброволци, които да оказват помощ и съдействие при
  реализиране целите на Сдружението;
 8. Мониторинг на честността на изборите и формите на пряко участие на гражданите в
  държавното управление и местното самоуправление, включително чрез излъчване на
  наблюдатели по реда и при условията на Изборния кодекс;
 9. Иницииране и организиране на форми на пряко участие на гражданите в държавното
  управление и местното самоуправление;
 10. Организиране и подкрепа на различни форми на благотворителност.

II. Лични данни обработвани във СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. СДРУЖЕНИЕТО обработва лични данни, които се съдържат в публични регистри.

Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО обработва лични данни, предоставени лично от субектите на лични
данни, за които се отнасят във връзка със спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора.

Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО обработва лични данни, предоставени лично от субектите на лични
данни, в случаите, когато субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните
му данни за една или повече конкретни цели, когато обработването е необходимо на база
на договорни изисквания или за целите на легитимните интереси на администратора.

Чл. 9. СДРУЖЕНИЕТО обработва и лични данни, които не са получени от субекта на личните
данни, за когото се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с изпълнението на
конкретно договорно задължение по изпълнение и управление на програми и проекти за
безвъзмездно финансиране или дейности по изпълнение на други договорни
задължения. В тези случаи лицето предоставило тези данни на СДРУЖЕНИЕТО се
задължава:

 1. да предостави на субекта на лични данни информация за администратора –
  СДРУЖЕНИЕТО;
 2. да уведоми субекта на лични данни за целите, категориите предоставяни данни и
  категориите получатели на тези данни;
 3. да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни от
  лицето, за което се отнасят.
  Чл. 10. (1) Диференцирани от конкретната дейност или нормативно изискване са следните
  категории лични данни, които се обработват от СДРУЖЕНИЕТО, а именно данни, свързани
  с:
 4. физическа идентичност: име, ЕГН, данни от документ за самоличност,
  месторождение, адрес, телефон, e-mail;
 5. социална идентичност: образование, квалификация, правоспособност, заемана
  длъжност, трудова дейност – стаж и професионална биография, гражданство, участие в
  управителни органи на юридически лица;
 6. икономическа идентичност – номер на банкова сметка (IBAN);
  (2) Във връзка със спазване на законови задължения СДРУЖЕНИЕТО събира данни за
  физическата и икономическа идентичност.
  (3) В рамките на договорно задължение, свързано с финансиране на проект/програма, с
  изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация свързана с отговаряне на
  определени изисквания за неговото включване (образование, принадлежност към уязвима
  група, етническа принадлежност).
  (4) СДРУЖЕНИЕТО не обработва данни от дебитни или кредитни карти. Всички плащания към
  СДРУЖЕНИЕТО, вкл. дарения, които биват извършвани чрез дебитна или кредитна карта се
  обработват от независима платежна институция, която съхранява въпросните данни и се
  грижи за тяхната сигурност.
  Чл. 11. СДРУЖЕНИЕТО разписва и обявява информация за вида на личните данни, които
  събира и обработва за различните свои проекти и дейности.

III. Обработване на лични данни

Чл. 12. Като администратор на лични данни СДРУЖЕНИЕТО обработва лични данни чрез
съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с
автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране,
съхраняване, адаптиране или изменение, консултиране, употреба, блокиране, заличаване
и унищожаване, при спазване на следните принципи:

 1. законосъобразност на обработката на лични данни;
 2. пропорционалност на обработката на лични данни;

Чл. 13. СДРУЖЕНИЕТО обработва личните данни самостоятелно. Обработващи от името на
СДРУЖЕНИЕТО се явяват служителите му.

IV. Цел на обработката на лични данни

Чл. 14. Целта на обработката на лични данни е те да могат да се използват за постигане на
целите на Сдружението чрез средствата, които е заложило да използва за постигането на
тези цели.

V. Последици от отказ за предоставяне на лични данни

Чл. 15. Изрично съгласие на физически лица, чиито данни се обработват не е необходимо,
ако администраторът разполага с правно основание за обработка на лични данни. Такива
основания са например нормативно установено задължение във връзка с изискванията на
трудовото, данъчното и социално-осигурително законодателство, Закона за задълженията
и договорите, Закон за счетоводство, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закон
за мерките срещу финансирането на тероризма и др.

Чл. 16. В случай на отказ от доброволно предоставяне на искани лични данни, СДРУЖЕНИЕТО
няма да бъде в състояние да изпълни свои нормативно или договорно установени
задължения, включително да не бъде в състояние да предостави безвъзмездна услуга или
финансиране на отказващия да предостави личните си данни субект, бенефициент по
изпълняван от СДРУЖЕНИЕТО проект или по проект, финансиран от управляван от
СДРУЖЕНИЕТО фонд или програма за безвъзмездно финансиране.

VI. Разкриване на лични данни

Чл. 17. СДРУЖЕНИЕТО като администратор на лични данни има право да разкрие
обработваните лични данни само на следните категории лица:

 1. физически лица, за които се отнасят данните;
 2. лица, за които правото на достъп е законово установено;
 3. лица, за които правото произтича по силата на договор.

VII. Права на субектите на лични данни

Чл. 18. Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

 1. Право на информираност относно данните, които идентифицират администратора,
  целите на обработването на лични данни, получателите или категориите получатели, на които
  могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на
  предоставянето на лични данни и последиците от отказ за предоставянето им.
 2. Право на достъп до отнасящи се до физическите лица данни. В случаите когато при
  предоставяне правото на достъп на субекта на данни могат да се разкрият лични данни и за
  трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да
  разкрива данни за третото лице.
 3. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни.
 4. Право на заличаване на лични данни, обработването на които не отговаря на
  регламентираните изисквания или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на
  съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани
  данните и др.), както и правото да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са
  били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране,
  което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с
  прекомерни усилия.
 5. Право на възражение пред администратора срещу обработването и/или
  разкриването на лични данни на субекта при наличие на законово основание за това. Право
  да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити на трети лица при наличие на
  законово основание за това.
 6. Право на защита пред КЗЛД или по съдебен ред.

VIII. Ред за упражняване на права

Чл. 19. (1) Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до
СДРУЖЕНИЕТО (на хартиен носител или по електронна поща), съдържащо минимум
следната информация:

 1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. Описание на искането;
 3. Предпочитана форма за предоставяне на информация;
 4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
  (2) Цялата процедура по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните им
  данни е безплатна за лицето.
  (3) С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено лице, към
  заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно.
  Чл. 20. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него е 14-
  дневен, считано от деня на подаване на заявлението, съответно 30-дневен, когато е
  необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на
  искането.
  Чл. 21. СДРУЖЕНИЕТО изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу
  подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се вземе предвид предпочитаната от
  заявителя форма за предоставяне на информацията.

Чл. 22. Когато данните, предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е
забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

Чл. 23. В случай, че СДРУЖЕНИЕТО не отговори на заявителя в предвидените срокове или
заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови
права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на
защита пред компетентните органи.
Жалби

Разполагате със законовото право да депозирате жалба пред местния надзорен орган
относно обработването на Вашите лични данни. На територията на Република България
данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са следните:

Комисия за защита на лични данни
Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров” № 2
Тел. +359 2 915 3580; факс: +359 2 915 3525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: http://www.cpdp.bg/

IX. Използвани термини и дефиниции

Чл. 24. По смисъла на настоящата Политика:

 1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
  лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. По-
  конкретно събирани лични данни са три имена, телефон, електронна поща, като всички лични
  данни се предоставят доброволно от лицата.
 2. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от
  операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други
  средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране
  или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
  разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или
  комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 3. „Администратор на лични данни“ е СДРУЖЕНИЕТО
 4. „Регистър с лични данни“ е всяка структурирана съвкупност от лични данни,
  достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила на СДРУЖЕНИЕТО, която
  може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален
  принцип.
  Настоящата Политика за защита на личните данни на „Сдружение Институт за глобализъм и
  геополитика“ е утвърдена от представляващия сдружението на 24.09.2021 г. и влиза в сила
  от същата дата.